Ta hjälp av eleverna i skolans professionella utveckling

I vårt sökande efter goda idéer för skolutveckling hittade vi artikeln nedan om hur man på en gymnasieskola i USA hade en medveten strategi att ta elevernas idéer och hjälp i lärarnas kompetensutveckling. Som så många gånger förr är det svårt att direkt översätta idéer från ett annat land och tillämpa på samma sätt här.

Frågan som väcks är om vi i tillräckligt hög grad (eller alls?) tar vara på elevernas synpunkter på vad som skulle kunna leda till kvalitativt bättre undervisning. Detta är mycket mer än att eleverna ingår i ett elevråd eller har en plats i skolans styrelse. Jag (John) var mycket aktiv i elevkåren som ung, men på den tiden handlade det mest om möblering i matsalen och vilket band man skulle anlita till en skoldans. Frågan som ställs är om vi på ett allvarligt och seriöst sätt tar vara på elevernas åsikter och tar deras hjälp i vår professionella utveckling.
Vi här på TeachTalk har inte mycket till övers för elevenkäter som feedbacksmodell, utan förespråkar samtal. Sätt dig med 2-3 av dina elever och be om feedback på ditt ledarskap. Kommer alla att öppna sig direkt och säga sin mening? Givetvis inte, men om du gör detta konsekvent kommer åsikterna. Jag känner till rektorer som en gång i veckan äter lunch med en liten grupp elever och på så sätt kan höra deras tankar och idéer. Bjud in elever till fortbildningsdagar och låt dem ha inflytande även över innehållet. I vilka frågor tycker eleverna att lärarna behöver fortbildning? Organisera en endags eller flerdags schemabrytande aktivitet där eleverna undervisar med utgångspunkt från sina intressen där många i personalgruppen saknar kompetens.

Framförallt handlar det om en attitydförändring som att se skolan som någonting man skapar tillsammans med eleverna i högre grad – än någonting som våra elever bara utsätts för. Orealistiskt? Kanske. Poängen är att bättre ta till vara på den resurs som finns i rummet– framför dig och runtomkring dig varje dag.

Ert kvartssamtal

Har du och skolan en metod för att systematiskt och konsekvent få elevernas feedback på skolan, undervisningen eller ditt ledarskap?

Ge exempel på hur vi skulle kunna jobba ännu mer systematiskt med att ge eleverna en större röst i skolutvecklingen.

Hur tar vi vara på elevernas kompetenser som inte får en direkt plats i skolans kursplaner?