Personalens inflytande

Vi har nyligen skrivit om frågan om elevinflytande. Lika intressant är frågan om pedagogernas inflytande över sin vardag. Många är överens om att lärarens självständighet och autonomi har minskat på senare år.

Varför har autonomin minskat? Troligtvis därför att stat och kommun vill ha större kontroll över skolans resultat. Samtidigt menar många att det är själva minskningen av personalens inflytande över sin vardag som starkt har bidragit till skolans nuvarande utmaningar.

Autonomi – inflytande och känslan av den tillit man får från sin omgivning påverkar starkt motivation och engagemang. Det blir allt svårare att agera i ett system när man tycker att andra begränsar mig, min frihet, min beslutsrätt och min vardag.

Resan mot större förtroende, inflytande och autonomi för dagens lärare bör börja med frågan om vad man vill ha större inflytande över. Vi har ännu inte gått så långt så att statsmakten, politiken eller förvaltningen ”skriptar” lärarens lektioner, d.v.s. nästan anger ordagrant vad lärare ska säga, men det har ju hänt i USA.

Nej, vi har inte kommit dit i Sverige, men frågan bör ändå ställas – vilka frågor vill du och kollegerna ha mer inflytande över?

Läroplan och kursplaner?

Skolans ekonomi?

Skolans miljö, möblering och lokaler?

Läromedel?

Teknik?

Betygssystem?

Skollagar?

Skolans profil?

 

Ert kvartssamtal

Lägg till i listan över möjliga områden för ökad bestämmanderätt och ökat inflytande.

Se om ni kan enas om en sak ni vill ha mer inflytande över och en strategi för hur man når dit.

Håller du med om resonemangen att lärarens autonomi har minskat på senare år och att detta har negativa konsekvenser för skolans resultat? Diskutera!