Lärandebaserad skolutveckling 5/5

Vad hindrar eller underlättar skolutveckling?

I en serie ”Kvartssamtal” kommer vi att ge uppslag till samtal utifrån boken Lärandebaserad skolutveckling av Hans-Åke Scherp. Detta är artikel 5 av 5.

Vilka faktorer kan möjligtvis försvåra eller underlätta skolutveckling?

Här är några exempel:

  • Utveckling blir lättare om det finns en överenstämmelse i medarbetarnas definition av institutionens syfte. Till exempel, skolans syfte tolkas ofta nu för tiden på ett instrumentellt sätt – att hjälpa eleverna att klara kurserna, målen och få bättre betyg. Men om man definierar skolans syfte på ett annat sätt – att bidra till skapande av medborgare som kan försvara och utveckla vår demokrati så har det stora konsekvenser för hur man organiserar lärande och undervisningen.
  • Utveckling blir lättare med en tydlig arbetsorganisation. Med system för systematiskt kvalitetsarbete på plats, fungerande normer, rutiner och regler så kan man ägna mer tid åt utvecklingsfrågor.
  • Utveckling blir lättare med en tydlig utvecklingsorganisation, d.v.s. metoder och modeller man följer som underlättar regelbundna analyser, diskussioner och åtgärdsprogram kring frågor som pedagogerna på skolan själva tycker är viktiga.
  • Utveckling blir lättare om den som berörs av utvecklingen känner sig delaktig i denna utveckling. För många initiativ uppifrån kan, i sämsta fall, leda till en disassociation från utveckling. Med andra ord, en känsla av att jag har mycket lite att säga till om vad jag vill ägna tid åt för att påverka min vardag.
  • Utveckling blir lättare om man på ett systematiskt sätt bearbetar sina upplevelser och erfarenheter och sprider fungerande idéer och praxis. Utveckling gynnas även när erfarenheter nedtecknas för att kunna analyseras, spridas, sparas och läggas till grund för vidareutvecklingUtveckling blir lättare med en skolledning som har sitt fokus på utveckling, är allt som oftast närvarande och aktivt deltar i pedagogiska diskussioner.

Ert kvartssamtal

Håller du med? Diskutera!

Vilka andra faktorer hindrar eller underlättar skolutveckling?

Vilket hinder känns mest betungande och vad är ett första steg för att undanröja det eller minska dess betydelse?

Vilket ansvar har var och en av oss i gruppen för att främja skolans utveckling? Vad behöver vi tänka på eller göra mycket oftare?