Har vi ett effektivt arbetslag?

Det pratas mycket om skolutveckling, men alldeles för lite om en av de viktigaste ingredienserna i en effektiv och välfungerande skola – arbetslagen. Ett arbetslag är en mini-organisation inom den stora organisationen skola – som i sin tur är en del av en nationell utbildningsstrategi.

Som i varje organisation som vill utvecklas är det viktigt att börja med frågan Varför. Varför finns vi och vad är vårt syfte?

Ett sätt att se på det är att syftet med ett arbetslag är att stödja de enskilda medlemmarnas strävan att skapa lyckad inlärning för eleverna. Allt man gör har det syftet. Med andra ord är arbetslaget till för att se till att de enskilda lärarnas kunskaper och färdigheter används fullt ut i arbetet med eleverna. På så sätt bygger man en kollektiv kompetens.

10 Truths About Building School Teams

Ett enklare sätt att uttrycka sig är att arbetslagets uppgift är att underlätta för pedagogerna att lyckas i sitt uppdrag. Allt som komplicerar, dämpar entusiasm och skapar mer byråkrati försvårar för huvuduppgiften.

Hur kan vi hjälpa varandra att lyckas?

Ert kvartssamtal

Ta en stund i gruppen att fundera på följande frågor:

Förstår vi vårt syfte inom vårt arbetslag?

Hur underlättar vi pedagoglivet för varandra?

Hur kan vi bli ännu mer generösa och uppmuntrande gentemot varandra?

Hur kan vi ännu bättre sprida våra respektive kunskaper, färdigheter och erfarenheter?

Vad är exempel på frågor där vi kunde hjälpa varandra ännu mera?