Karaktärsträning” – Hjälper det?

Social träning, värderingsutveckling, personlig utveckling, samarbetsträning, träning i att lära känna sig själv. Detta är olika färdigheter – det finns många begrepp för det som vi ibland kallar för ”fostran” i skolan. Har det någon effekt i barns socialisering och utveckling?

Skolan har alltid haft dubbla roller – att förmedla kunskap och att träna social utveckling. Det går i perioder när det ena eller det andra betonas. Vi är mitt upp i en tidsålder där kunskap ska betonas, men vi kommer aldrig ifrån betydelsen av den sociala träningen. En del forskare menar att det är just förmågan att fokusera, komma igen och ha ”sisu” som betyder mest för att lyckas ta till sig kunskaper.

På ett föräldramöte säger en förälder att några flickor i klassen skickar elaka sms till varandra. ”Vad tänker skolan göra åt det?” Suck. Paus. Och så, ”Det ska vi naturligtvis prata med flickorna om. Det accepterar vi inte på skolan.” Men är det verkligen en skolfråga eller är det en fråga för hemmet och för föräldrarna att ta itu med? Samtidigt vet vi om att om flickorna är sura på varandra så påverkar det stämningen – och lärande – i gruppen.

Hjälper det att sitta i ring och diskutera det? Ska man prova ett anti-mobbningsprogram? Ska vi ropa in skolkuratorn? Ska vi ignorera det och köra på med lektionerna som om ingenting har hänt? Ska vi bolla tillbaka till föräldrarna? Ska man ta enskilda samtal med eleverna som berörs?

Givetvis är det inte lätt att veta vad som ger bäst effekt, men vi kommer inte ifrån det faktum att en del av pedagogernas tid går åt till att lösa konflikter, att framhäva vikten av att komma överens och diskutera hur man beter sig i grupper. Och det är viktigt att diskutera!

Ert kvartssamtal

Hur mycket tid ägnar ni åt ”sociala” och ”fostransfrågor” i gruppen du har huvudansvar för?

Har de ”fostransprojekt” ni har varit inblandade i (som Friends, Quest, Komet och liknande) haft någon effekt, vad du kan se?

Hur skulle du bemöta föräldrar gällande exemplet med elaka sms? Hur skulle du bemöta gruppen efter att du har fått reda på det?

Hur jobbar du, generellt, med ”social träning” i din grupp?