Hur ”fostrande” är olika undervisningsmetoder?

Val av metod från förmedlingspedagogik till process och problemorienterad pedagogik spelar en roll för kunskapsinhämtning – och för personlig utveckling.

Vi har alla mött strålande förmedlingspedagoger som kan väcka nyfikenhet, som engagerar, provocerar och väcker nya tankar. Vi har alla mött katastrofer till tråkiga och ”träiga” förmedlare. Det finns fantastiska exempel på projektarbeten som elever har åstadkommit och det finns stunder då projekt-och grupparbete bara är tidsfördriv.

Hemligheten ligger i hur man tillämpar den metod man nu väljer.

Men inte bara det – det handlar även om en förståelse för det faktum att val av undervisningsform eller metod påverkar elevernas attityder, beteenden och personlig utveckling. På engelska skulle man säga att undervisning handlar om både ”content and character.”

Ett välstrukturerat grupparbete eller projektarbete (med betoning på ”välstruktuerat”) kan hjälpa eleverna att utveckla ansvar, problemlösningsförmågan, samarbetsförmågan och kreativitet och andra förmågor som läroplanen pratar om.

Skoldebatten i Sverige handlar om resultat, betygsnivåer, nationella prov och liknande saker som mest har med skolans innehåll att göra. Samtidigt så tycker en del att man ska ge omdöme i ordning, vilket ska spegla elevens förmåga att anpassa sig till systemet.

Men systemet består av undervisningsmetoder och det valet du och kollegorna gör är samtidigt fostrande. Hänger du med i detta resonemang?

Med andra ord, med rätt tillämpning av metoden du väljer får du engagerade och motiverade elever som tränas till ansvar, samarbete och kreativ problemlösning. Och då försvinner många (inte alla, men många) ordningsproblem. Eller?

Ert kvartssamtal

Ge exempel på när dina elever verkligen var hundraprocentigt engagerade i ett tema, ämne, moment eller projekt. Spekulera kring orsakerna till detta engagemang.

Diskutera innehållet i detta inlägg. Håller du med? Förstår du hur vi tänker?

Vilken undervisningsmetod eller -form är mest typisk för ditt sätt att undervisa? Varför använder du denna form så ofta? Hur påverkas elevernas attityder till skolan och lärande av denna metod?