Forskning – är det svaret? 1/4

I detta Kvartssamtal sammanfattar vi det man ska vara skeptisk emot. I ytterligare inlägg berättar vi mera om möjligheterna.

Vem vill inte ha en skola baserad på vetenskaplig grund? Det är rätt självklart någonting att eftersträva. Idag finns flera goda initiativ för mer vetenskaplighet i skolans värld, men det gäller att ha en förståelse för hur forskning fungerar.

Grundproblemet är att skolan inte är ett vetenskapligt projekt, utan ett politiskt projekt. Det vore bra att få mer forskning bakom de politiska beslut som tas av riksdagen och olika skolnämnder, men till allra största delen fattas det beslut som har sin grund i de olika partiernas politik och värderingar, inte med hänsyn till forskningen. Det är viktigt att förstå detta och synliga bevis på detta har vi haft under en lång period av beslut som är politiskt motiverade.

Nästa problem är att förstå att forskning sällan är värderingsfri. Man måste även titta på vem som finansierar forskningen, vem som ibland ”beställer” forskningen och vem som utför forskningen.

Den tredje utmaningen är att ha insikt i för hur forskning genomförs. Kan vi verkligen lita på forskarens metodik? Är det säkert att resultat i en världsdel gäller för en annan världsdel och just för den svenska skolan? Hur gamla är undersökningarna? Vilket underlag finns? Till exempel är det alltmer populärt med det vi kan kalla för förståelseforskning vilket innebär djupintervjuer av ett fåtal aktörer. Kan vi dra slutsatser för ”alla” utifrån intervjuer med ett fåtal? Motsatsen gäller stora enkätundersökningar där man har ett omfattande antal svar, men förstår vi verkligen vad som menas? Det är ytterst svårt att komponera bra enkäter – och att dessutom tolka dessa korrekt.

Slutsatsen – jo, mer forskning och flera vetenskapliga beslut, tack, men ta reda på beställaren, utföraren, metodiken och syftet.

Ert kvartssamtal

På en skala 1-10 hur väl insatt är du i den forskning som är relevant för ditt ämne, t.ex. om läsinlärning, ämnesdidaktik, projektarbetsmetodik eller något liknande?

Har du varit på en disputation eller läst en doktorsavhandling? Vad är dina reflektioner?

Ge exempel på politiskt motiverade beslut i skolans och förskolans värld.